அ ஆ இ ஈ உ ஊ எ ஏ ஐ ஒ ஓ ஔ க் க கா கி கீ கு கூ கெ கே கை கொ கோ கௌ ங் ங ஙா ஙி ஙீ ஙு ஙூ ஙெ ஙே ஙை ஙொ ஙோ ஙௌ ச் ச சா சி சீ சு சூ செ சே சை சொ சோ சௌ ஞ் ஞ ஞா ஞி ஞீ ஞு ஞூ ஞெ ஞே ஞை ஞொ ஞோ ஞௌ ட் ட டா டி டீ டு டூ டெ டே டை டொ டோ டௌ ண் ண ணா ணி ணீ ணு ணூ ணெ ணே ணை ணொ ணோ ணௌ த் த தா தி தீ து தூ தெ தே தை தொ தோ தௌ ந் ந நா நி நீ நு நூ நெ நே நை நொ நோ நௌ ப் ப பா பி பீ பு பூ பெ பே பை பொ போ பௌ ம் ம மா மி மீ மு மூ மெ மே மை மொ மோ மௌ ய் ய யா யி யீ யு யூ யெ யே யை யொ யோ யௌ ர் ர ரா ரி ரீ ரு ரூ ரெ ரே ரை ரொ ரோ ரௌ ல் ல லா லி லீ லு லூ லெ லே லை லொ லோ லௌ வ் வ வா வி வீ வு வூ வெ வே வை வொ வோ வௌ ழ் ழ ழா ழி ழீ ழு ழூ ழெ ழே ழை ழொ ழோ ழௌ ள் ள ளா ளி ளீ ளு ளூ ளெ ளே ளை ளொ ளோ ளௌ ற் ற றா றி றீ று றூ றெ றே றை றொ றோ றௌ ன் ன னா னி னீ னு னூ னெ னே னை னொ னோ னௌ ஜ் ஜ ஜா ஜி ஜீ ஜு ஜூ ஜெ ஜே ஜை ஜொ ஜோ ஜௌ ஷ் ஷ ஷா ஷி ஷீ ஷு ஷூ ஷெ ஷே ஷை ஷொ ஷோ ஷௌ ஸ் ஸ ஸா ஸி ஸீ ஸு ஸூ ஸெ ஸே ஸை ஸொ ஸோ ஸௌ ஹ் ஹ ஹா ஹி ஹீ ஹு ஹூ ஹெ ஹே ஹை ஹொ ஹோ ஹௌ க்ஷ் க்ஷ க்ஷா க்ஷி க்ஷீ க்ஷு க்ஷூ க்ஷெ க்ஷே க்ஷை க்ஷொ க்ஷோ க்ஷெள ஸ்ரீ