பதிவில் விழியங்களை (Video) இணைப்பது எப்படி? [How Add Video in Poocharam Post]

பூச்சரத்தின் வணக்கங்கள்,

பூச்சரத்தில் பதிவுகள் இடையே விழியங்களை இணைப்பது மிகவும் சுலபம். இதோ அதை எவ்வாறு என்பதை விளக்குகிறோம்


கீழ்காணும் படங்களை பின்பற்றி விழியத்தை இணைக்கலாம்image 1


image 1

இப்படிக்கு - பூச்சரம் மேலாண்மை